Yazılar

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine ( ETBİS ) kayıt ve bildirim işlemleri 1 ARALIK 2017 de başladı.

, ,

ETBİS yani Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve www.eticaret.gov.tr bilgilendirme platformu hizmete açıldı

“Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” uyarınca kayıt ve bildirim yapılabilmesi, elektronik ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 01/12/2017 tarihi itibarıyla hizmete açıldı.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile kayıtlı e-ticaret siteleri geliyor

Ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan elektronik ticaret işletmeleri, kayıt veya bildirim yükümlülüklerini 01/12/2017 tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirecek. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar faaliyetlerine başlamadan önce ETBİS’e kayıt olacak. Ayrıca, elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirimler her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılacak.

Tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak kayıt ve bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından www.eticaret.gov.tr üzerinden ETBİS’e yapılacak.

ETBİS’e kayıt ve bildirim sırasında, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin sicile kayıtlı olup olmadığı ve sanal pos bilgilerinin doğruluğu sistem aracılığıyla teyit edilecek.

Ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşları, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde ETBİS’e bildirecek.

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olacak ve faaliyette bulundukları internet sitesi, mobil site veya mobil uygulamaları Bakanlığa bildirecek. Bu sayede, e-ticaret yaptığını bildiren işletmeler kayıtlı hale gelecek ve e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân sağlanacak ve kayıt dışılığın önüne geçilecektir.

Ayrıca, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü, kargo ve lojistik bilgileri, sınır ötesi e-ticarete ilişkin işlemler, üretim yeri, depo adresi, ödeme yöntemleri gibi bilgiler Tebliğ kapsamında ETBİS üzerinden Bakanlığa bildirilecek.

Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 5.000 Türk lirasından 20.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Vatandaşlarımızın e-ticaret siteleri hakkında daha hızlı ve güvenli bilgi edinebileceği www.eticaret.gov.tr internet adresi hizmete açıldı

ETBİS’e kaydolan ve bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleri ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler “www.eticaret.gov.tr” adresinden yayımlanacak ve vatandaşlarımızın bu ortamdan bilgilendirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, vatandaşlarımız e-ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebilecek, bu sayede e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşlarımızın dolandırılma riski azaltılacaktır. Vatandaşlarımızın e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesine imkân tanınarak bu alanda aleniyet sağlanacaktır.

E-ticaretin gelişimini değerlendirmeye imkân sağlayacak istatistikler oluşturuluyor

Ülkemizde e-ticaretin gelişimini izlenmesi bu alandaki verilerin eksikliğinden dolayı sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır. ETBİS ile e-ticaretin gelişimini izlemeye ve değerlendirmeye imkân sağlayacak istatistiki veriler ayrıntılı şekilde izlenecek ve değerlendirilecek.

ETBİS üzerinden toplanan veriler sayesinde istatistiki bilgiler üretilecek, üretilen veriler e-ticaret alanında sağlıklı ve sürdürülebilir politikaların oluşturulmasını da mümkün kılacak. Bu sayede, Ülkemizde e-ticaretin gelişim seyrinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde ölçümlenmesi gerçekleştirilecek. Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi sayısı ile elektronik ticaret hacmi gibi önemli veriler kamuoyuyla www.eticaret.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

ETBİS ile e-ticaret hacmi arttırılacak

46.2 milyon internet kullanıcısıyla e-ticaret potansiyeli yüksek olan Ülkemizde yaşanan güvenlik endişeler sebebiyle elektronik ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payı %3.5 seviyesiyle dünya ortalaması olan %8.5 seviyesinin altında kalmaktadır. Bu tebliğ ile oluşturulacak Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile elektronik ticaret yapanların sayısının ve elektronik ticaret hacminin artırılabilmesi için öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemelerle, elektronik ticarette yaşanan sorunlar büyük ölçüde çözümlenecek, elektronik ticaret hacmi arttırılarak Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca, başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün ve e-ticaret hacminin arttırılması sağlanacak böylece Ülkemizin dijitalleşen dünyadaki yeri sağlamlaştırılacaktır.

MEVZUAT>>

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Ağ: Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,
d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcı: Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret yapmasına imkan sağlayan altyapı ve yazılım hizmetini sunan gerçek ya da tüzel kişileri,
e) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemini,
f) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformları,
g) Elektronik ticaretin türü: Elektronik ticaretin tarafları arasında yapılan ve işletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye gibi elektronik ticaretin yönünü gösteren sınıflandırmayı,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
ı) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı,
ifade eder.

ETBİS’e kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olur:
a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
b) Aracı hizmet sağlayıcılar.
c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.
(2) Kayıt için ETBİS’e aşağıdaki bilgiler girilir:
a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.
b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunur:
a) Tebligata elverişli KEP adresi.
b) Elektronik ticaretin türü.
c) Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
ç) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
d) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
e) Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
f) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
g) Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.
ğ) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
h) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
ı) Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.
i) Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
j) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.
(2) Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak bildirir.
(3) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirir. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilir.
(4) ETBİS’e bildirim sırasında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal pos bilgileri Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilir.

Bildirim süresi
MADDE 7 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (i) bendi dışında kalan yükümlülükler ile ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri ETBİS’e kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde, birinci fıkranın (i) bendindeki yükümlülüğü ise her yıl mart ayı sonuna kadar yerine getirir.
(2) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirir.
(3) Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirir.

Bildirim usulü
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılır.

İlan
MADDE 9 – (1) ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/12/2017 tarihi itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini söz konusu tarihten itibaren otuz gün içinde yerine getirir.
(2) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirim yükümlülüğü getirilenler bu yükümlülüklerini 1/1/2018 tarihinden itibaren yerine getirir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2016 YILINDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER SATILDI ?

Bu Yıl İnternette en çok ne satıldı?

e-ticaret

Yılın ilk yarısında internetten en çok satın alınan ürün belli oldu

GittiGidiyor, bu kez büyüme rakamlarını ve e-ticaret sektörüne yaptığı katkıları dikkat çekici bir infografik eşliğinde yayınladı. 2016 yılının ilk yarısı ile ilgili yayınlanan rakamlara göre GittiGidiyor, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31’lik bir büyüme sergilerken mobilde ziyaretçilerin sayısı yüzde 60’lık bir artış gösterdi. Üye sayısını 15,2 milyona çıkaran sitenin mobil uygulamasının indirilme sayısı ise 3,7 milyona yükseldi.

Cep telefonunu alan kılıfını da sepete attı

eticaret-musterileri-700

50’den fazla kategoride 10 milyonu aşan ürün çeşidiyle farklılaşan GittiGidiyor’da bu yılın ilk altı ayında en fazla satılan ilk üç ürün ise cep telefonu kılıfı, cep telefonu ve bitki tohumu oldu.

2016 yılının ilk yarısı ile ilgili verilerini açıklayan GittiGidiyor, yayınlandığı infografikte site üzerinden yapılan alışverişleri oldukça farklı bir açıdan değerlendirdi. GittiGidiyor üzerinden ev ve bahçe ürünleri satın alan 342 bin kişi kendilerine daha huzurlu ve mutlu bir yaşam alanı yaratırken, 4 bin 400 çift ise satın aldıkları alyanslar ile bir yuva kurmaya “evet” dedi.

e-ticaret

Alıntı

E-Ticaret’e başlarken eksi ve artılarıyla bilinmesi gerekenler…

eticaretE-Ticaret siteleri ile ilgili akla gelen ilk soru işareti bir çok insanda aynı:
E-Ticaret Siteleri Ne kadar güvenli ?
E-Ticaret Sitelerinin Ömrü ne kadar sürer?
E-Ticaret Sitesinin bana artısı yada eksisi nedir? Diye bir çok soru geliyor. Ne var ki ülkemizde son bir kaç yıldır önem kazanan e-ticaret olumlu olumsuz yönlerine değinecek olursak eğer; birçok eksi ve artı yanını şöyle sıralayabiliriz.

E-Ticaretin Avantajları hiç kuşkusuz fazlasıyla var.
Artık günümüzde İnternet ortamında ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Bilgisayar kullanım bilgisi az olan kişilerin bile rahatlıkla  kullanabileceği e-ticaret portalları veya  global platformlarda sayfa oluşturtarak rahatlıkla e-ticaret satışını gerçekleştirebiliyorsunuz.
E-Ticaret sisteminin en vurucu felsefesi de; Online alışveriş mağazaları 365 gün, günde 24 saat açık kalabiliyor. Kolaylıkla kullanıcılarınız e-ticaret web sayfanızdan dilediği saatte alış veriş yapabilmenin lüksünü  yaşıyor.

E-ticaret websiteniz sizin online mağzanızdır. Bir diğer güzelliğide gerçek hayatta ki mağazanızın masraflarından çok ucuzdur sanal mağazanızın maliyetleri. Daha az personelle çok fazla ürün satabilirsiniz online mağazanızda. En güzel yanlarından biride bu online mağazanızı dünyanın dört bir yanından herkese rahatlıkla ulaşabiliyor olması. Çünkü bir yere mağaza açtığınızda o bölgedeki tüketicilere en yakın ulaşabilirsiniz. İnternetteki mağazanızda böyle bir kısıtlı alan  yok.

Eğer ürünlerinizi yurt dışına satmak istiyorsanız online mağaza ile bunu rahatlıkla (Türkiye açısından belki ABD’ye değil ama komşu ülkelere) yapabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, nerede olurlarsa olsunlar sayfanıza ulaşıp ürünlerinizi satın alabilirler. Sitenizi biraz daha geliştirip mobile taşırsanız (ya da mobil responsive bir tema kullanırsanız), kullanıcılar bilgisayarlarının başında olmaya gerek duymadan ceplerindeki akıllı telefonlarla bile alışveriş yapabilir.

E-ticaret
özellikle niş ürünler için oldukça etkin bir pazar. Çünkü bulunduğunuz bölgede niş ürünler sattığınız bir mağaza açarsanız ulaşabileceğiniz kitle oldukça küçülür; fakat farklı bölgelerde o ürünleri arayan kullanıcılar olabilir. Bu yüzden de online ortamda bu ürünleri satarak çok daha büyük kitlelere ulaşmanız mümkün. Hatırlatmak gerekirse ilk satışını 14 dolarlık bozuk bir lazerle yapan eBay’in o kullanıcıdan aldığı cevap “ben bozuk lazer koleksiyonu yapıyorum” olmuştu.

Birde sattığınız ürünler internetten indirilebilecek ürünlerse baskı ve kargo maliyetinden kurtulmuş olacaksınız.

Eğer sitenizdeki içerikleri iyi bir şekilde detaylandırıp düzgün bir SEO yaparsanız, arama motorlarında sayfada üst sıralara çıkarak hem yeni kullanıcılara ulaşabilir hem de üst sıralarda göründüğünüz için ziyaretçileriniz sizin web sayfanızı tıklayarak ürünlerinize daha kolay ulaşıp satın alabilirler. İnternet kullanıcıları arama motoru aramalarında neredeyse hepsi ilk sayfasına bakarlar, ikinci sayfaya nadir geçerler. Bu yüzden ilk sayfada ve özellikle ilk sıralarda olmak sizin için çok daha avantajlı olur.

Websiteniz
de eklediğiniz online iletişim formları gibi formlar sayesinde ziyaretçinin size sundukları bilgileri kullanarak ve o kullanıcıların bilgisayarlarına hukuki çerçeveleri aşmadan çerez (cookie) yerleştirerek müşterilerinizin ilgi alanları hakkında oldukça detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Mesela, kullanıcı e-ticaret sitenizde bir ürüne bakarken yan taraftaki linklerde benzer ürünleri kullanıcıya sunarak kullanıcının ürün çeşitliliğini fark etmesini sağlayabilirsiniz. O an kullanıcının o ürünü almak aklında yoksa bile bir başka ürünede yönledirirek bir ürün daha satmış olursunuz.

En önemli noktalardan biride e-ticaret sitenizi oluştururken ziyaretçinizi çok fazla yormamalısınız! İstediği ürüne ulaşabilmesi için ziyaretçi sadece bir kaç tıklamayla web sayfanızda tüm ürünlerinize çok kısa sürede rahatlıkla göz atabilmeli. E-ticaret alış verişlerinde kullanıcılarda fiziki olarak mağazanızda olmasına gerek olmadığı için bir o kadarda müşterilerinizi fiziki olarakta yormayarakta ayrı bir kolaylık hizmeti sunmuş oluyorsunuz müşterilerinize. Böylece evlerinde koltuklarnda uzanırken alışveriş yaparak hem işten arta kalan zamanlarını mağazalarda gezerek harcamayacaklar hem ulaşım ücreti ya da benzin masrafı yapmadan ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Hatta yakın zamanda bir başka e-ticaret platformu olan “O ürün benim ayağıma gelecek” sloganıyla  www.hepsiburada.com’un bu konuda başarılı bir reklam çalışması yapmıştır.

E-ticaretin Dezavantajları;
Online satışın artıları olduğu gibi eksileri de var tabi.  Müşteriyle birebir iletişim kurma eksikliği, e-ticaretin eksikliklerinden biri denenebilir. Kimi iyi satıcıların yaptığı gibi alışveriş yapma niyetinde olmasa da müşteriyi satın almaya ikna etmek birebir iletişim kurma ile mümkün olabilecek bir durum. Malesef online satışta bu çokda mümkün değil.

Bir ikinciside online alışverişde kullanıcı almayı planladığı ürünü deneme fırsatı bulamaz. Aldığımız ürüne dokunmak elimizde incelemek isteriz, giyisi yada ayakkabı tarzı bişey aldığımızda da muhakkak giymek. Hemde bir kaç rengini de denemeyi ihmal etmeyiz. Mesela kokusunu hiç bilmediğiniz bir parfümü internetten alır mısınız? %99 umuzun hayır dediğini duyar gibiyiz. Bu gibi ürünleri yeni kullanıcılara satmak  tabiki çok zor olabilir ama ne var ki bildiğiniz markanın bildiğiniz kokusunu uygun fiyatını takip eden emin çok insan bulabilirsiniz internet alışveriş sitelerinde. Bu nedenle ürününüzü online satışa sunarken yüksek kalitede görseller hazırlayarak ürün bilgisini hatta videolarını çekip eklemenizde de çok büyük fayda göreceksiniz.

Bir ürünü satın aldığınızda hemen kullanmak istersiniz. O kadar seçmiş, beğenmiş, para vermiş almışsınız… Ama online alışveriş de işte orada biraz kargonun gelmesini bekleyeceksiniz ürününüzü bir an önce kullanabilmek için. Online satış sisteminizde iyi bir kargo şirketiyle anlaşmanız müşteri memnuniyetinide artıracaktır. Kargo ücretlerinin yüksek olması kullanıcıların online alışveriş yapmamasına sebep olabiliyor. Ürün kullanıcının eline ne kadar çabuk geçerse o kadar çabuk tekrar alışveriş yapmaya yönlenebilir. Aksi takdirde zaten sipariş verdim diyerek o ürün eline geçene kadar tekrar alışveriş yapmaya yönelmeyebilir.

Yukarıdaki olumsuzlukların yanında kullanıcılar hala -özellikle ülkemizde- online alışverişe güvenmiyor. Bunun başlıca sebepleri arasında internet sitesinin güvenli olup olmadığı, sitenin onları dolandırmasından korkmaları gibi faktörler başı çekiyor. Aldıkları ürünün kalitesinden emin olamamaları da kullanıcıların online alışveriş deneyimlerini olumsuz yönde etkileyen etkenler arasında diyebiliriz. Bu durumları engellemek ya da azaltmak için ürünlerinizi destekleyici bloglar yazabilir, kullanıcılarınızdan geri bildirimler alarak bunları diğer kullanıcılarla paylaşarak yaptığınız işin kalitesini ve güvenilirliğini diğer kullanıcılarla paylaşır ve onların da güvenini kazanabilirsiniz. Bunun yanında bir de güvenlik önlemleriniz hakkında kullanıcınızı bilgilendirmek alışveriş konusunda kendisini biraz daha rahat hissetmesini sağlar. Sitenin güvenliği sağlanmazsa siteniz kötü amaçlı yazılımların saldırısına maruz kalabilir.Eğer yeterli güvenliği olan bir ağ sağlayıcısı (server) yoksa, internet siteniz kötü amaçlı yazılımlara maruz kalarak ve kullanıcı veri tabanını etkileyerek, kullanıcılarınızın bilgisayarlarına virüsler yollayabilir ve bu da sitenizin itibarını zedeleyerek müşteri kaybetmenize sebebiyet verir.Bunu önlemek için yapılacaklar arasında güvenilir bir ağ sağlayıcısı seçmek. Bu sizin için biraz masraf yaratabilir ama kullanıcılarınızın gözünde itibarınızı kaybedip satışlarınızın düşmesindense biraz daha pahalı bir server kullanmak şirketiniz için daha iyi sonuçlar verir. Bu konuda, aslında yukarıdaki benzer maddelerde olduğu gibi, bütçenize uygun olacak şekilde uzman kişilerle çalışmak faydanızadır. Tüketiciler kredi kartılarını internette kullanmaktan çekiniyor. Kullanıcılar internette kredi kartı numaralarını paylaşmaktan çekindikleri için de alışveriş yapamıyorlar. Bu durumun önüne geçmek için de şirketler, güvenli ödeme seçenekleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmeliler. Güvenli ödemenin ne olduğunu detaylı açıklamalarla kullanıcıya sunmalılar ve ödeme ile ilgili bir durum oluştuğunda kullanıcının problemini çözmek için de destek sağlama garantisi vererek tüketicinin güvenini kazanabilirler. Yukarıdaki maddeler özellikle giriş seviyesinde olan ve eticarete girmeyi düşünenler için başlangıç aşamasında fikirlerini ve neyi yapıp ne yapamayacaklarını görmek açısından faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.  Web tasarım yaparken kullanılan programlar nelerdir? Ücretsiz web sitesinden verim alabilir misiniz? Ortalama web sitesi tasarım fiyatları nedir? Web Sitesi kurulumunda yapılması gerekli işlemler nelerdir? Web sitesini etkili kullanmak için alınacak Web Tasarı dersleri Kurumsal Bir web sitesinde site mimarisinin önemi Kurumsal Web Sitesinin anasayfası nasıl dizayn edilmeli? Kurumsal web site yaptırmaya başlamadan önce neler hazırlanmalı Alan  adı seçiminin etkisi Web sitesi nasıl güncellenmeli? Web site yönetim paneli seçerken nelere dikkat edilmeli? WordPress ile web site ne ölçüde yönetilir? WordPress ile ücretsiz web sitesi yapılabilinir mi? Web sitesinde hangi raporlar önemlidir?

Localveri Ocak 2014 E-Bülteni 4.Sayı

Resimleri görüntüleyemiyorsanız tıklayınız….

Localveri-Ocak/1  444 35 72

Değerli Müşterimiz

Sizlere haftalık olarak, Localveri’nin etkinliklerini, projelerini bildirmek, teknolojik gelişmeler ve ürünlerle ilgili bilgi vermek, sektöre ait kitap tanıtımları ile bir bülten sunacağız.  Bültenimizde Localveri’nin markaları ile ilgili duyurular da yer alacak. Her hafta 5 duyuruyu geçmeyecek şekilde siz değerli müşterilerimize bilgilendirme e-postası servis edilecek. Böylelikle hem gündemdeki teknolojik gelişmeleri takip edecek, hem de Localveri’nin duyurularından haberdar olacaksınız…

 HAFTANIN KONULARI
hocazade HOCAZADE GELİNLİK’E PLAKET TAKDİMİ
Gelinlik firmalarının öncü isimlerinden Hocazade Gelinlik de 2007’den beri Localveri’yi tercih ediyor…Hocazade 1963 yılında Yusuf Gevenci tarafından kuruldu. 1993 yılından beri gelinlik, nişanlık, abiye, tesettür abiye ve kaftan grubu imalatı ve satışında hem yurtiçi hem yurtdışında hizmet vermekte
Haberin Devamı >>
 ayrac-ara
kisbakimi WEB SİTENİZİN KIŞ BAKIMINI YAPTIRDINIZ MI?
Sürekli gelişen ve değişen internet dünyasında web sitenizin geri planda kalmaması için sizde avantajlı bakım kampanyalarımızdan faydalanın!!!
Arama motorlarında bulunurluğunuzu arttırma, sosyal medyada varolma, sitenizin verimliliğinin geliştirmesi ve daha bir çok alanda sizlere yardımcı olacak çözümler sunuyoruz…
Haberin Devamı >>
 ayrac-ara
ergulteknik ERGÜL TEKNİK WEB SİTESİNİ YENİLEDİ
Yurtiçinde ve yurtdışında birçok sektöre hizmet veren Ergül Teknik yeni projelerini, yenilenen tasarımı ve güncel içerikleri ile müşterilerine sunmaya devam ediyor…
Özenle ve kullanım kolaylığı sağlayacak tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanan web sitesine www.ergulteknik.com adresinden ulaşabilirsiniz…
Haberin Devamı >>
 ayrac-ara
googletr GOOGLE ZEITGEIST: 2013′ÜN EN ÇOK ARANAN KELİMELERİ AÇIKLANDI!!!
Google, Türkiye’de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin yer aldığı 2013 Zeitgeist listesini açıkladı.Dünyada trend olan aramaların başında Nelson Mandela, Paul Walker, iPhone 5s, Cory Monteith gelirken bakın bizde neler aranmış?
Haberin Devamı >>
 ayrac-ara
Eğitimde Fırsatlar iih tmn po face link

Şirketler Yeni Bir Ürünü Satışa Çıkartırken Nelere Dikkat Etmeli?

yeniurunÜrün gamlarını genişleten online mağazalar devamlı olarak yeni ürünleri internet sitelerinde satışa çıkartmaya başlıyorlar. Fakat bazı ürünler ve kategoriler daha çok dikkat çekebiliyor ve bu ürünlerin listelenmesi ve tanıtılması sırasında bazı noktalara dikkat etmek gerekebiliyor.
Bunun yanı sıra farklı bir kategoride ürün satmaya başlayan dikey sitelerin de ürünlerini satmaya başlarken dikkat etmeleri gereken noktalar öne çıkıyor.

Ürün hakkında iyi bir basın bülteni hazırlayın
Ürün hakkında hazırlanmış detaylı ve iyi bir basın bülteni hazırlayarak bunu PR ajanslarına yollayabilirsiniz. Böylelikle yeni piyasaya çıkan ürününüz hakkında detaylı bilgilerin yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Ürünün tanıtımı için sosyal medya stratejisi oluşturun

PR ajanslarının yanı sıra sosyal medya hesaplarınızdan da ürününüzün tanıtımını yapabilirsiniz. Ürün satışa çıkmadan önce tanıtım amaçlı ve ürünün ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili içerikler hazırlayarak, ürün satışa çıkmadan önce ürününüzü takipçilerinize tanıtabilirsiniz.

Sitenizin blogunda yayınlanmak üzere ürünle ilgili tanıtım metni hazırlayın

Blogunuzda yayınlamak için ürün hakkında bir içerik metni hazırlayabilirsiniz. Burada yer alacak içeriği sadece yazılı olarak değil, görsel ögeler ya da videolarla da zengileştirebilirsiniz. Blogunuzda yaptığınız bu içerikle beraber SEO için de çalışma yapmış olacağınız için ürününüzle ilgili aramalarda arama motorlarında üst sıralarda çıkabilirsiniz.

Ürün tanıtımı için e-posta pazarlamadan yararlanın

Yeni ürününüz piyasaya çıkmadan önce email listenize kayıtlı olan kullanıcılara tanıtım amaçlı bir e-posta göndererek yeni ürününüzü tanıtabilirsiniz. Sadece e-posta listenizdekilere özel ön sipariş veya indirimler sunarak kullanıcıların ilgilesini bu ürünlere çekebilirsiniz.

Site üzerinde ürün için iyi bir landing page hazırlayın

Ürününüz için iyi ve kapsamlı bir landing page hazırlamanız da oldukça önemli. Böylelikle sitenizde ürünün sayfasına gelenler, ürün hakkında tüm detaylara ulaşabilirler. Ürünle ilgili görseller ve detaylı içerik bilgilerinin yer aldığı bu sayfalar üzerinde kullanıcılar aradıkları bilgilere ulaşabilmeliler.

Ürün fotoğraflarını çekerken, ürün detaylarını iyi yansıtacak ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye de özen göstermeniz görsellik açısından kullanıcıları tatmin edecektir.

Ürün sayfasında kullanıcı yorumlarına yer verin

Ürününüz satışa çıktıktan sonra kullanıcıların ürünle ilgili yorumlarını ve beğenilerini hazırladığınız ürün sayfasına gösterebilirsiniz. İnternetten alışverişlerde kullanıcıların alışveriş kararlarını etkileyen bu yorumların sayfada görünmesi de satışlarınıza katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra sayfada ürün hakkında yorum bırakmak isteyen kullanıcılar için de bir forma yer verebilir ve kullanıcıların ürün hakkında yorum bırakmalarını isteyebilirsiniz.

(http://eticaretmag.com/ sayfasından alıntıdır)