Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine ( ETBİS ) kayıt ve bildirim işlemleri 1 ARALIK 2017 de başladı.

, ,

ETBİS yani Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve www.eticaret.gov.tr bilgilendirme platformu hizmete açıldı

“Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” uyarınca kayıt ve bildirim yapılabilmesi, elektronik ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 01/12/2017 tarihi itibarıyla hizmete açıldı.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile kayıtlı e-ticaret siteleri geliyor

Ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan elektronik ticaret işletmeleri, kayıt veya bildirim yükümlülüklerini 01/12/2017 tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirecek. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar faaliyetlerine başlamadan önce ETBİS’e kayıt olacak. Ayrıca, elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirimler her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılacak.

Tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak kayıt ve bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından www.eticaret.gov.tr üzerinden ETBİS’e yapılacak.

ETBİS’e kayıt ve bildirim sırasında, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin sicile kayıtlı olup olmadığı ve sanal pos bilgilerinin doğruluğu sistem aracılığıyla teyit edilecek.

Ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşları, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde ETBİS’e bildirecek.

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olacak ve faaliyette bulundukları internet sitesi, mobil site veya mobil uygulamaları Bakanlığa bildirecek. Bu sayede, e-ticaret yaptığını bildiren işletmeler kayıtlı hale gelecek ve e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân sağlanacak ve kayıt dışılığın önüne geçilecektir.

Ayrıca, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü, kargo ve lojistik bilgileri, sınır ötesi e-ticarete ilişkin işlemler, üretim yeri, depo adresi, ödeme yöntemleri gibi bilgiler Tebliğ kapsamında ETBİS üzerinden Bakanlığa bildirilecek.

Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 5.000 Türk lirasından 20.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Vatandaşlarımızın e-ticaret siteleri hakkında daha hızlı ve güvenli bilgi edinebileceği www.eticaret.gov.tr internet adresi hizmete açıldı

ETBİS’e kaydolan ve bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleri ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler “www.eticaret.gov.tr” adresinden yayımlanacak ve vatandaşlarımızın bu ortamdan bilgilendirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, vatandaşlarımız e-ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebilecek, bu sayede e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşlarımızın dolandırılma riski azaltılacaktır. Vatandaşlarımızın e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesine imkân tanınarak bu alanda aleniyet sağlanacaktır.

E-ticaretin gelişimini değerlendirmeye imkân sağlayacak istatistikler oluşturuluyor

Ülkemizde e-ticaretin gelişimini izlenmesi bu alandaki verilerin eksikliğinden dolayı sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır. ETBİS ile e-ticaretin gelişimini izlemeye ve değerlendirmeye imkân sağlayacak istatistiki veriler ayrıntılı şekilde izlenecek ve değerlendirilecek.

ETBİS üzerinden toplanan veriler sayesinde istatistiki bilgiler üretilecek, üretilen veriler e-ticaret alanında sağlıklı ve sürdürülebilir politikaların oluşturulmasını da mümkün kılacak. Bu sayede, Ülkemizde e-ticaretin gelişim seyrinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde ölçümlenmesi gerçekleştirilecek. Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi sayısı ile elektronik ticaret hacmi gibi önemli veriler kamuoyuyla www.eticaret.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

ETBİS ile e-ticaret hacmi arttırılacak

46.2 milyon internet kullanıcısıyla e-ticaret potansiyeli yüksek olan Ülkemizde yaşanan güvenlik endişeler sebebiyle elektronik ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payı %3.5 seviyesiyle dünya ortalaması olan %8.5 seviyesinin altında kalmaktadır. Bu tebliğ ile oluşturulacak Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile elektronik ticaret yapanların sayısının ve elektronik ticaret hacminin artırılabilmesi için öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemelerle, elektronik ticarette yaşanan sorunlar büyük ölçüde çözümlenecek, elektronik ticaret hacmi arttırılarak Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca, başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün ve e-ticaret hacminin arttırılması sağlanacak böylece Ülkemizin dijitalleşen dünyadaki yeri sağlamlaştırılacaktır.

MEVZUAT>>

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Ağ: Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,
d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcı: Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret yapmasına imkan sağlayan altyapı ve yazılım hizmetini sunan gerçek ya da tüzel kişileri,
e) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemini,
f) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama gibi platformları,
g) Elektronik ticaretin türü: Elektronik ticaretin tarafları arasında yapılan ve işletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye gibi elektronik ticaretin yönünü gösteren sınıflandırmayı,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
ı) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı,
ifade eder.

ETBİS’e kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olur:
a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
b) Aracı hizmet sağlayıcılar.
c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.
(2) Kayıt için ETBİS’e aşağıdaki bilgiler girilir:
a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.
b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunur:
a) Tebligata elverişli KEP adresi.
b) Elektronik ticaretin türü.
c) Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
ç) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
d) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
e) Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
f) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
g) Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.
ğ) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
h) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
ı) Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.
i) Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
j) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.
(2) Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak bildirir.
(3) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirir. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilir.
(4) ETBİS’e bildirim sırasında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal pos bilgileri Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilir.

Bildirim süresi
MADDE 7 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (i) bendi dışında kalan yükümlülükler ile ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri ETBİS’e kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde, birinci fıkranın (i) bendindeki yükümlülüğü ise her yıl mart ayı sonuna kadar yerine getirir.
(2) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirir.
(3) Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirir.

Bildirim usulü
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılır.

İlan
MADDE 9 – (1) ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/12/2017 tarihi itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini söz konusu tarihten itibaren otuz gün içinde yerine getirir.
(2) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirim yükümlülüğü getirilenler bu yükümlülüklerini 1/1/2018 tarihinden itibaren yerine getirir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

SiteBYS – Bina Yönetimi Kolaylığı

,

Localveri Yazılım; toplu yapı yönetimde yaşanan karmaşa ve duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda kendi uzmanlık alanında bir program tasarladı. SiteBYS !

 

Profesyonel firma yönetiminin ve site içerisinde seçilen yöneticilerin taleplerine bağlı değerlendirmeler de sisteme eklenerek, Sitebys’de yönetim çok daha keyifli bir iş haline geldi. Genel anlamda yönetimlerin isteklerini maddeler halinde değerlendirecek olursak;

 

 1. Daire sakini haricinde  muhasebesi gerçekleştirilen personel ve tedarikçi tanımlamaları,
 2. Programda siteler arası geçiş sağlayabilme ve hız kazanma,
 3. Güvenli veri saklama, firma güvenliği, program güvenliği
 4. Yedekleme İhtiyaçları
 5. Tüm kasa ve banka raporlarını alabilme, yazdırabilme,
 6. Hızlı tahsilat ekleyebilme
 7. Toplu sms ve e-posta gönderebilme, toplu sms’lerin raporlarını görüntüleyebilme
 8. Kredi kartıyla ödeme alabilme imkanı
 9. Banka entegrasyonu
 10. Daire sakini girişi, daire sakini yetkilendirebilme, taleplerin program üzerinden yazılabilmesi sayesinde iletişim kolaylığı

 

Bu ihtiyaç ve problemlerin tanımlanmasından sonra tasarladığımız çözümün aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğine karar verdik:

 

 1. Sistem, yönetim ekibinin tüm yazılım ihtiyaçlarına cevap verebilmeli,
 2. Tüm muhasebesel işlemler otomatik ve hatasız olarak gerçekleştirilmeli,
 3. Muhasebe işlemleri kolay uygulanabilir olmalı, yönetimde yetkide muhasebeci olmayı gerektirmemeli;
 4. Bilgilendirme ve daire sakinleriyle iletişim zor bir hale gelmemeli,
 5. Ödeme kolaylığı konusunda tüm imkan sağlanmalı,
 6. Programla ilgili tüm sorularınızda, genel taleplerinizde, görüşme yapılabilmeli,
 7. Yedekleme sistemiyle, veri kaybı engellenmeli,
 8. Programı ücretsiz olarak deneyebilme imkanınız olmalı, genel görüş oluşturabilmeli, kolaylık tanınabilir hale gelmeli.

Localveri’nin sektördeki 12. yılında Sitebys’de istenilen noktada yer almak için emin adımlarla sağladığımız analizlerimiz, değerli kullanıcılarımızın memnuniyetleriyle birlikte bizlere geri döndü. Sistemde güncellenen revizyon ve genel talepler doğrultusunda, burada yazmaya devam edeceğim. Planlı ve keyifli bir yönetim için Sitebys Ailesi’ne sizleri davet ediyoruz.

 

Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

Aydınlık Geleceğin Eğitim Mimarları Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!
www.localveri.com.tr
24kasim

#UygulamaÖnerisi Google Trips

google-trips#UygulamaÖnerisi Seyahatlerinizi planlamanın kolay ve keyifli yolu: Google Trips

Tatile gitmek herkes için harika bir şeydir fakat tatili planlamak o kadar da harika değildir. Bilmediğiniz bir yerde bilmediğiniz yerleri nerden nereye nasıl gidilir neden bileceksiniz 🙂
Google yeni Trips uygulamasıyla bu konuda hayatınızı kolaylaştırmak istiyor.

 

Bu uygulama, temel olarak devasa bir seyahat rehberi ve dünyanın her yerindeki konumlara yapacağınız seyahatler için bir yol haritası. Uygulamaya nereye gitmek istediğinizi söyleyin, çevrimdışı kullanım için rehberi indirin ve planlamaya başlayın. Uygulama aynı zamanda uçuş yolları ve otel rezervasyonları gibi bilgileri Gmail’inizden çekebiliyor.

Uygulamanın önerileri arasında popüler turistik mekanlar ve diğer turistler tarafından ilgi çekici bulunan yerler dahil olmak üzere dünyanın en iyi 200 şehri örnek seyahat planları bulunuyor.Tabi ki seyahat planlarınızı özelleştirmeniz de mümkün! “Day plan” de yer alan “+” butonuna basarak harita görünümünden yerleri seçebiliyorsunuz. Bunun ardından Trips haritadaki her konumu numaralandıracak böylece her şey yerli yerinde ve düzenli olacaktır.

Uygulama ayrıca “magic wand” butonu ile  araştırmaya vakti olmayan ve başka planlara uymak zorunda olanlara, otomatik olarak yakınındaki görülecek yerleri gösteriyor. Üstelik gezmeye ayırcabileceğiniz boş vakitlerinizi de belirtebiliyorsunuz.

Trips’te her yolculuk rehberi sayısız bölüme ayrılıyor. Örneğin “Getting around” bölümü uçağınız iniş yaptığında hava alanını nasıl terk edeceğiniz ile ilgili toplu taşıma ve yerel taksi, araç paylaşımı ve kiralama gibi bilgileri içeriyor.

Bu esnada “Things to do” bölümü, popüler konumları, kişiye özel önerileri, açık ve kapalı alan etkinliklerini gösteriyor. “Farther away” seçkisinde ise biraz daha seyahat etmek isteyenler için ülkedeki diğer seyahat noktaları alfabetik olarak listeleniyor.  Diğer bölümler ise “Reservations”, Food & Drink” ve “Need to know” gibi başlıklardan oluşuyor.

Açık konuşmak gerekirse internette saatlerce gezinerek bulabileceğiniz bilgiler artık parmaklarınızın ucunda. Kendi şehrinizi bile yeni baştan keşfetmeniz mümkün.

Eğer Trips’e bir şans vermek istiyorsanız uygulama Android ve iOS’ta mevcut!

60 SANİYE DE MOTİVASYON

,

60 Saniyede Motivasyon

60 Saniyede Motivasyon

motivasyon, localveri

Ne kadar güçlü, kendinden emin ve kendi ayaklarimizin üzerinde duruyor olursak olalim nihayetinde insaniz. Dogamiz geregi de kabul görmeye, begenilmeye, motive edilmeye ihtiyaç duyariz.Aceleniz var, zamaniniz kisitli,gün içinde yapacak çok isiniz var. Ama kendinizi motive etmek adina harcayacak 60 saniyenizde mi yok?

Insan oldugumuzu, dogamiz geregi takdir edilmek istedigimizi vurguladik. Pekala o gün etrafimizdaki herkes kendi isleriyle mesgulse ve bizi onaylayacak tek bir cümle duymak sansimiz yoksa ne olacak?

Gün boyunca ´Beyaz atli takdir prensi´nin bir sekilde bize ulasip takdir etmesini mi bekleyecegiz?

Elbette bizim disimizda kalan insanlardan takdir görmek güzel ve muhtesem bir motivasyon kaynagidir. Ancak dilerseniz gelin özellikle sabahlari bu isi hiç kimselere birakip kimseleri beklemeden kendimiz yaparak güne güzel bir baslangiçla ´Merhaba´ diyelim.

* Güne Kendinize Günaydin diyerek baslayin :

Unutmayalim, biz birer bireyiz ve tartismasiz degerliyiz. Annemiz, babamiz, çocugumuz, ögrencilerimiz, çalisanlarimiz, arkadaslarimiz, hiç kimse için degilse bile bu evrenin bir parçasi oldugumuzdan biz degerliyiz.

O halde her sabah gözümüzü açtigimizda;

-Öncelikle kendimize günaydin diyerek günümüzün güzel geçmesini dileyelim. Kendimize ismimizle hitap ederek, örnegin ´Sevgili Ayse günaydin bu gün bol isikli ve güzel bir gün olsun senin için´ dedigimizde zannederim buna kimsenin bir itirazi olmaz ve pek fazla da zamanimizi almaz.

– Insanin kendi kendisine ismi ile seslenmesi baslarda belki biraz komik gelebilir ancak denendiginde kendimizle iletisime geçtigimiz ve kendimizi kabul ettigimiz için mutlak bir fayda saglayacaktir. Öte yandan kendimize deger verdigimizde baskalarinin ne kadar degerli oldugunu anlamamiz daha kolay olacaktir.

– Bundan sonra sira elbette diger aile bireylerine günaydin demeye geldi ki, bunu yaparken yüzümüzde bir gülücük olmasina özen gösterelim. Yataktan kalkar kalkmaz, yüz kaslarimiza hareket verip, bunu bir gülücükle desteklersek, günün devaminda, yüzünüzde bir gülümseme ile dolasmaniz daha da kolaylasacaktir.

* Kendinizi simartin:
-Degerli oldugumuzu kabul etikten sonra kendimizi biraz olsun simartmayi da ihmal etmeyelim.

Acaba bugün canimiz güne kahve ile mi baslamak ister, bir bardak bitki çayiyla mi, yoksa söyle bir koca bardak süt veya çukulata mi? Genellikle süt veya bitki çaylari daha sagliklidir bu kesin ancak karar size ait konu da kendinizi simartmak oldugundan tercihinizi siz yapacaksiniz. Içecegimizi de seçtikten sonra bu asama bitti.
Satirlari okuyan bir kisim arkadaslarin söyle dedigini duyar gibi oluyorum ´Ne kahvesi ne sütü, ben dislerimi firçalayip kendimi evden disari zor atiyorum´
Vakti bu kadar kisitli olanlara önerim evlerinde kagit bardak bulundurmalari olacaktir. Evden çikarken yaniniza yarim bardak kahve alip hem yürüyüp hem de yudumlayalim. Denemeden ne kadar keyifli oldugunu tahmin bile edemezsiniz.

Aynaya bakma zamani:
-Pamuk prensesin üvey annesi kötü ruhlu cadi bile aynaya bakip kendisine iltifatlar yagdirip kendisini motive ediyordu.

Dikkatinizi kendinize odaklayarak aynaya bakin. Sakin kenarda devrik duran dis macunu tüpüne veya arkalarda asili duran ancak düzeltilmesi gereken havluya falan takilmayin. Sadece kendinize bakin. Kendinize iyi olan ve begendiginiz bir yönünüz için iltifat edin.
Bugünkü iltifat sebebiniz çocuklarla iyi iletisim kurmaniz veya bir önceki gün basardiginiza inandiginiz güzel bir is olabilir. Konunun çok önemli olmasi gerekmiyor, sadece sizin begenmis olmaniz yeterli. Kendinizi bu ufak basari ile güzel ve degerli buldugunuzu sesli olarak ifade edin.

– Bunu yaptiktan sonra hosunuza giden fiziki bir özelliginizi seçerek yine kendinize bu konuyu vurgulayin.´Saçlarin çok parlak´ veya ´Bu yeni dis macunu dislerini daha çok beyazlatti´ gibi basit bir sey olabilir. Hiç birimiz dünya güzeli veya kusursuz yakisikli degiliz. Sonuç olarak herkesin bir dönem taptigi, benzemek için ugras verdigi Marylin Monroe bile kendisini begenmedigi bir dönem geçirmis.

– Evden ayrilip yola çiktiginizda, karsiniza çikan agaçlara, çiçeklere bakmayi, tanidiklariniza gülümseyerek günaydin demeyi de ihmal etmeyin. Çiçeklere bakmak sizi rahatlatacak, tanidiklariniza günaydin demekse hem onlarin hem sizin kendinizi daha iyi hissetmenize yardimci olacaktir.

– Güne güzel bir moralle baslamak öncelikle kendimize olan sorumlulugumuzdur.
Elbette gün içerisinde iyi, kötü, stresli olaylar gelip bizi bulacak ve kaçinilmaz olarak moralimizin de bozuldugu anlar yasanacaktir. Bunlarin hayatin normal cilveleri oldugunu aklimizda tutup yasadigimiz sürece kimi zaman bizi rahatsiz edebileceklerini kabuk etmek gerekir.

Önemli olan kendimizi olaylari karsilayacak denli güçlü hissetmemizdir. Güne güzel bir baslangiç yapmaksa durumu kolaylastiracaktir.

Bu arada kendimize günaydin dememiz, bir içecek ikram edip, tercih hakki tanimamiz veya ufak birkaç iltifat sözü söylememiz acaba 60 saniyeden fazla zamanimizi almis midir ? Almamistir diye düsünüyorum. O zaman lütfen güne güzel bir moralle baslamak adina bu bir dakikayi kendinizden esirgemeyin.

localveri

 

BURÇLARA GÖRE YÖNETİCİ TİPLERİ

,

BURÇLARA GÖRE YÖNETİCİ TİPLERİ

localveri Genel

Koç

Yumuşak ses tonuyla konuşun
Koç insanları baskın, kuralcı, eleştirilmekten hoşlanmayan, güçlü ve hırslı karakterlerdir. Yöneticiniz bir Koç erkeği ise onun aceleci ve endişeli yönlerini bilerek hareket etmelisiniz. Asla onu eleştirmeyin. Özel hayatı ile ilgili hiçbir şey sormayın. Yalnızca işinize konsantre olun. Yumuşak ses tonu ile olaylara ve kavramlara hakim bir şekilde yaklaştığınız takdirde işiniz çok daha kolay olacaktır.

Boğa
Sizin de kibar olmanızı bekler
Kendinden ziyade birlikte çalıştığı grubu ön plana çıkartan, bunun yanında da tavizkar olmayan fakat biraz materyalist bir yönetici karakteridir. Kadın yöneticileri kibar, motivasyonu tam ama yönetici gezegeni Venüs’ün de vermiş olduğu etkiler sebebi ile yeniliğe çok açık olmayan, sabit fikirli ve çoğunlukla değişmeyen karakterlerdir. Uyumlu, içten, biraz ağır kanlı olan Boğa burcu yöneticinizin ticari zekasına güvenin.

İkizler
Hiperaktif biriyle karşı karşıyasınız
Konuşkan, hareketli, birden fazla şey ile aynı anda uğraşan, zaman zaman hiperaktif özelliklere sahip olan İkizler burcu, yönetim kadrolarında daha ziyade medya, reklam, pazarlama ve hizmet sektörlerinde başarılıdır. Çoğunlukla kafası karışık, birkaç işi birlikte yapan ve elinde cep telefonu veya e-postalarını sürekli inceleyen bir yöneticiniz olabilir. E-posta trafiğinden çok da fazla hoşlanmıyorsanız İkizler burcunda bir patronu ile çalışmak sizin için zor olabilir.

Yengeç
Alıngan ama fedakardır
İş ortamında çalışılması en zor burç gruplarından biri olan Yengeç burçları, çalıştığınız ortamı bir aile yuvası haline getirebileceği gibi, herhangi bir şekilde kolay kırılan, alıngan da olabilir. Yengeç yöneticilerinde erkek ve kadın ayrımından çok, yaş ayrımı yapmamız daha doğru olacaktır. Eskiye bağımlı, birlikte çalışılması zor fakat bir anlayış geliştirdiğiniz takdirde sizin için pek çok fedakarlıklar edecek bir yönetici modeliyle karşı karşıyasınız.

Aslan
Sözünü sakın kesmeyin
Enerjik, hareketli, sanata düşkün ve egosu yüksek bir Aslan burcu ile çalışmak, onu yücelttiğinizde ve motive ettiğinizde aslında çok kolaydır. Motive edilmeyi seven Aslan burcu çalışma hayatında kendisini göstermeyi de sever. Birlikte çalışırken asla ona ukalalık etmeyin. Onu her zaman yüceltin. Ve birlikte çalışma hayatınızda onunla bir takım olduğunuzu unutmayın. Aslan kadını yönetici, çoğunlukla güzel giyinen, bulunduğu ortamda kendisini rahatlıkla ifade edebilir. Lafını hiçbir zaman kesmeyin. Yalnız kaldığınızda fikirlerinizi söylemenize zaten izin verecektir.

Başak
Hatasız olmaya özen gösterin
Eleştirel, mükemmeliyetçi, iş ortamına duygularından ziyade mantığı ön plana çıkartan vizyon sahibi, kuvvetli, sentezleme yeteneği tüm burç gruplarından üstün olan bir birey ile çalıştığınızı unutmayın. Bir Başak burcu kadar analizci ancak bir Başak burcu olabilir. Kurumsal yapılarda en uyumlu, hakkaniyete en yüksek şartlarda sahip genel müdür ve yöneticiler Başak burcundan çıkar. Onun tek isteği, daha hatasız, daha mükemmel ve sistemde daha uygun çalışmaktır.

Terazi
Adil olduklarını unutmayın
Bu burç grubu profesyonel iş yaşamına en uygun gruplardan biri olmak ile beraber iş ortamında yenilik, vizyon ve fikirsel anlamda yeni ufuklara açık bir bireylerden oluşur. Sakin ve neşeli olan Terazi burçları uyumsuz ortamlarda çalıştıkları takdirde gergin, çok acımasız da olabilirler. Pek çok Terazi burcu yönetici ve patron olduğunun bile farkında değildir. Günlük işleri sizinle birlikte yapacak. Pozisyonu gereği üstünüz olsa bile, sizin ile her konuyu konuşarak paylaşacaktır.
Akrep
Ketum ve acımasızdır
Yöneticiniz bir Akrep ise, bilin ki ketum, şüpheci ve yeri gelince acımasız olan bir kişi ile çalışıyorsunuz demektir. Çalışılması en zor yöneticiler Akrep burcu yöneticileridir. Hırslı ve kendi ile yarışan bir patronunuz olduğunu unutmayın. Onunla çok açık konuşmalısınız, çünkü fikirlerinizi açık açık ifade etseniz bile bu düşüncelerin altında daha farklı şeyler arayabilir.

Yay
Çalışılması en kolay burç
Çalışılması en sevimli burç olan yöneticiniz hele bir Yay kadını ise, kahkahalarını koridorun ucundan duyacaksınızdır. Neşeli, iyimser, biraz abartılı ve çoğunlukla her şeyi olumlu düşünen Yay burcu ile çalışmak çok kolaydır. Konuşkanlığı içinde entelektüel bilgisini ve eğitim yönü güçlü bir kişi ile çalıştığınızı unutmayınız. Çalışma hayatında gergin olsanız bile ona bunu belli etmeyin.

Oğlak
İşkolik ve detaycıdır
Kadını ya da erkeği olsun, bu burçtakiler işkoliktir. Dünyaca ünlü politikacılar, genel müdürler, her alanda orta ve üst kademe yöneticiler hep Oğlak burcundan çıkar. Detaycı, analizci, çalışkan ve gerçekçi bir birey ile çalıştığınızı unutmayın. Devlet sektöründe pek çok üst düzey yöneticinin Oğlak burcudur. Özel sektörler ile bir devlet memuru mantığı ile çalışan Oğlak burcu yöneticisi ile çalışmanız için ilk önce onun gibi düşünebilmelisiniz Abartılı hareketlerden, yüksek sesten, ofis içi düzensizlikten asla hoşlanmaz. O, işine gelip sadece çalışır.

Kova
Zekaya hayrandır
Çoğunlukla, akılcı ve gerçekçi Kova burçları, vizyon sahibi insanlardan hoşlanır. Grup çalışmalarını seven Kova burcu yöneticileriyle bilin ki, ast üst ilişkiniz çok olmayacaktır. Asi, anlaşılmaz ve sıra dışı olan bu şahıs yalnızca işine konsantre olur, bu sebeple sizin dahi farkınıza varmayabilir. Onunla çalışmak için, tuhaf ve sıra dışı özelliklere biraz alışmalısınız. Düşünsel anlamda kendisini çok geliştiren seyahatten ve hayatın renklerinden hoşlanan bu birey akla ve vizyona hayrandır.

Balık
Sorumluluk sahibi olursanız kazanırsınız
Vizyon sahibi, hayalci, duygusal olarak çok değişken, çoğunlukla yumuşak ve bazen de çok gergin Balık burçları çalışma hayatında zaman zaman birlikte çalıştıkları insanlara aşırı iş yüklemeleri ve bireysel anlamda da iş ortamından çok fazla zevk almamaları ile tanınır. Sorumluluğunuzu bildiğiniz takdirde ve onun işlerini kolaylaştırdığınızda çok rahat bir iş dünyanız olacaktır. Gerekirse arkasında yarım bıraktığı işleri toplamalı ve onunla iç dünyanızı asla paylaşmamalısınız.

 

DÜNYA İNTERNET GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN !

,

İngiliz bilim insanı

Tim Berners-Lee’nin 25 yıl önce World Wide Web‘i geniş kitlelerin kullanımına sunduğu bugün ‘Dünya İnternet Günü’ olarak kutlanıyor. 23 Ağustos 1991 günü, www ortamını farklı lokasyonlardan erişilebilir hale getiren Berners-Lee, sonrasında e-mail’ler, sanal alışveriş, sosyal medya dünyasını da bizimle buluşturdu.

World Wide Web,internet sitelerinin, dosyaların, dökümanların yer aldığı, dünyayı kapsayan platform anlamına geliyor. World Wide Web’i hizmete açmadan birkaç hafta önce ilk web sayfasını kullanıma açan Tim Berners-Lee’nin sayfasına sadece CERN içerisinden erişilebiliyordu.

İlk internet sitesinin açılışı şu şekildeydi;

w3

2016 YILINDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER SATILDI ?

Bu Yıl İnternette en çok ne satıldı?

e-ticaret

Yılın ilk yarısında internetten en çok satın alınan ürün belli oldu

GittiGidiyor, bu kez büyüme rakamlarını ve e-ticaret sektörüne yaptığı katkıları dikkat çekici bir infografik eşliğinde yayınladı. 2016 yılının ilk yarısı ile ilgili yayınlanan rakamlara göre GittiGidiyor, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31’lik bir büyüme sergilerken mobilde ziyaretçilerin sayısı yüzde 60’lık bir artış gösterdi. Üye sayısını 15,2 milyona çıkaran sitenin mobil uygulamasının indirilme sayısı ise 3,7 milyona yükseldi.

Cep telefonunu alan kılıfını da sepete attı

eticaret-musterileri-700

50’den fazla kategoride 10 milyonu aşan ürün çeşidiyle farklılaşan GittiGidiyor’da bu yılın ilk altı ayında en fazla satılan ilk üç ürün ise cep telefonu kılıfı, cep telefonu ve bitki tohumu oldu.

2016 yılının ilk yarısı ile ilgili verilerini açıklayan GittiGidiyor, yayınlandığı infografikte site üzerinden yapılan alışverişleri oldukça farklı bir açıdan değerlendirdi. GittiGidiyor üzerinden ev ve bahçe ürünleri satın alan 342 bin kişi kendilerine daha huzurlu ve mutlu bir yaşam alanı yaratırken, 4 bin 400 çift ise satın aldıkları alyanslar ile bir yuva kurmaya “evet” dedi.

e-ticaret

Alıntı

UZUN ZAMANDIR BEKLENEN NOTE SERİSİNİN YEDİNCİ ÜYESİ GALAXY NOTE 7 TANITILDI İŞTE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

UZUN ZAMANDIR BEKLENEN NOTE SERİSİNİN YEDİNCİ ÜYESİ GALAXY NOTE 7 TANITILDI İŞTE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Samsung merakla beklenen note serisinin  yedinci modelinin tanıtımını nihayet gerçekleştirdi. Telefon phablet segmentinde yer alacak.

galaxy-note-7-1-1725x1080

Galaxy Note 7 Özellikleri

İşlemci

Samsung, İşlemci kısmında Galaxy S7 ve S7 edge modellerinde olduğu gibi  Exynos 8890 yonga setine yer veriyor. Exynos 8890 yonga setinin şu an piyasada yer alan mobil işlemcilerden teoride olduğu kadar pratikte de hızlı olması Samsung’un işlemci konusunda değişiklik yapmamasına neden olmuş olabilir. 

Grafik biriminde ise Mali-T880 MP12 bulunacak.  Bu sayede Android’in güçlendirilmiş Vulkan teknolojisi kullanılabilecek. Başka bir deyişle konsol kalitesinde oyunlar, Note 7’de oyun severleri mutlu edecek.

Galaxy Note 7 de RAM bölümünde de değişikliğe gidilmemiş, yine 4GB RAM ile piyasaya sürülecek. Bu arada Galaxy Note 7’nin Android Nougat sürümünü öncelikli alacak cihazlardan biri olacağını da söyleyelim. Android Nougat sayesinde düşük RAM sahibi cihazların dahi performanslı çalışabildiği düşünülürse RAM boyutunun sabit tutulmasını bu güncellemeye bağlayabiliriz.

Exynos 8890, 4 GB RAM, Android 7.0 Nougat ve yenilenmiş TouchWiz ile telefon pazarındaki en akıcı Android deneyimlerinden birini yaşatacağını söyleyebiliriz. Galaxy Note 7 bataryası ise 3.500 mAh kapasitesinde. Bu batarya USB-Type-C ile yaklaşık olarak 1.5 saatte tam olarak doluyor. Cihazda ayrıca daha hızlı LTE için Cat.12‘ye yer veriliyor.

Galaxy Note 7 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.7 inç, Quad HD ekran, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Dört adet 2.6 GHz ve dört adet 1.5 GHz hızında çalışan Exynos 8890 işlemci

Grafik Birimi: Mali-T880 MP12 GPU

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 5 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3500mAh

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.1, NFC, USB Type-C

 

Galaxy Note 7 ekranı nasıl olacak?

Galaxy Note 7 ekranı 5.7 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde olacak.Note 7 ekranı çizilmelere karşı ekran korumada en yeni teknoloji olan Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu ekran aynı S7 edge olduğu gibi iki yana kıvrımlı.

Galaxy Note 7’nin düz ekranlı modeli ise bulunmuyor. Note 7’nin 64 GB dahili hafızasını, 256 GB’a kadar microSD kart ile yükseltilebiliyor.
Galaxy Note 7 Kamera Özellikleri

Galaxy Note 7 kamerası yine Galaxy S7 ile aynı. Ancak burada en büyük fark HDR video çekimi oluyor.

Galaxy Note 7, 12 Megapiksel çözünürlüğünde diyafram değeri f/1.7 olan 26mm lens ile gelen arka kamera ile geliyor. Bu kamera 4K çözünürlüğünde videolar çekebiliyor.

Note 7 kamerasında düşük ışıkta hatta karanlıkta bile net fotoğraf çekebilen Britecell sensörü bulunuyor. 

Cihazın ön kamerasında ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 değerinde 22mm büyüklüğünde lens yer alıyor.

 

Güvenlik için Iris tarayıcı

Bu zamana kadar parmak izi okuyuculara telefonlar çok sık rastladık.Samsung, burada farkını koymak ve güvenliği üst seviyeye çıkarmak için Galaxy Note 7’de Iris tarayıcıya yer veriyor. Galaxy Note 7 Iris tarayıcısı ile gözünü ile ekran kilidini açabilecek ve yine gözünüzü şifre niyetine kullanabileceksiniz.

Galaxy Note 7’de Iris tarayıcısının yanında parmak izi okuyucusunun da yer aldığını belirtelim.

 

Galaxy Note 7 fiyatı ne kadar olacak?

Son dönemde satışa sunulan üst düzey telefonların fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda Galaxy Note 7 fiyatının 3.000 ile 3.500 TL arasında olması beklediğimizi söyleyebiliriz. Note 7, siyah, gümüş, altın ve mavi renk seçenekleri ile geliyor.

Galaxy Note 7’nin 19 Ağustos tarihinde satışa sunulacak. Ön sipariş veren kullanıcılar ise yeni Galaxy VR gözlüğüne ücretsiz sahip olacak.

Alıntı